Senin, 11 Januari 2010

MAKTABAH HADIS

MAKTABAH HADIS: Analisa Terhadap Kitab-Kitab Hadis

Oleh : Hasani Ahmad SYamsuri

NIM : 05.2.00.1.05.01.0011

Dosen Pembimbing : Dr. H.Ahmad Luthfi Fathullah, M.A.

1. Kasyfu Adzunun ‘an Asami al-Kutub wa al-Funun

Kitab Kasyfu Adzunun ini, dikarang oleh Al-Maula Mustafa bin Abdullah Al-Qusthanthany Ar-Rumy al-Hanafy (1017 M.-1067 M.) kitab ini dicetak di Beirut, Libanon di percetakan Daar al-Fikr.

Kitab ini berjumlah enam jilid yang pada bab satu dan dua hanya memuat tentang nama-nama kitab beserta penulisnya; pada jilid tiga sampai empat memuat tentang nama-nama kitab tanbahan dari Dr. Ismail Basya dan pada jilid lima dan enam menulis tentang nama-nama pengarang serta ada tambahan ta’liq dari As-Syayyah Ugabizrik Al-Dzuhrany.

2. Al-fihrist

Kitab al-Fihrist di karang oleh Abi al-Faraj Muhammad bin Abi Ya’kub Ishaq al-Ma’ruf bi an-Nadim (W. 380 H.). kitab ini di syarah dan di ta’liq oleh Dr. Yusuf ‘ali thawil dan dicetak oleh Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah di Beirut –Libanon. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1996 M.-1416 H.

Kitab ini mengungkap tentang kitab-kitab termasuk dari arab dan ajam baik balagah arab dan pengarang-pengarang ilmu. Menceritakan tentang para pengarang, cetakan, keturunan, sejarah lahir termasuk lahir dan wafatnya. Kitab ini dalam sistematika penulisannya membagi menjadi beberapa maqalah. Pengarang kitab ini membagi maqalah menjadi sepuluh bagian. Pada bagian awal mengungkap tentang banyak kalam diantaranya kalam Suryani, Paris, Arabi, Rumi dan lain sebagainya. Selain itu, ditulis juga mengungkap kitab-kitab para pengarang dalam bidang-nidang ilmu yang ada.

Pada bagian yang ke dua mengambil kajian pada para ahli nahwu, bahasa beserta nama-nama kitabnya. Bagian ketiga menulis ahli hadis dan sastra, kemudian pada bagian seterusnya pengarang kitab ini menyebutkan nama-nama kitab dan pengarang; misalkan bidang fiqih dan filsafat.

3. Tarikh Al-Adab Al-Araby

Kitab ini dikarang oleh Karel Brokleman yang ditulisnya dalam bahasa Jerman. Kemudian dialih bahasakan oleh Dr. Abdul Halim al-Bukhary, yang dalam bahasa Arab dengan judul Tarikh Al-Adab Al-Araby cetakan Daar al-Ma’arif.

kitab Tarikh Al-Adab Al-Araby ini, mencoba mengungkap sejarah sastra Arab yang pengarang gunakan dalam rangka melakukan penelitian. Kitab ini sangat penting bagi peneliti yang ingin mengungkap sejarah dari segi sejarah penulis sastra. Karena dengan cara ini bias diketahui kapan tulisan Arab itu ditulis dan pada tahun berapa.

4. Subh al-A’sya fi Sina’ah al-Insya

Kitab ini ditulis oleh Ahmad bin Ali al-Qaqasandy (W. 821 H./1418 M.). kitab ini dicetak di Dar al-Fikr. kitab Tarikh Al-Adab Al-Araby ini mengungkap tentang nama-nama kitab yang ditulis secara al-Fabetis (system Qamus), sehingga akan memudahkan para pembacanya untuk menbaca dan mencari berbagai rujukan yang dikehendaki. Pengarang, selain menulis tentang nama kitab, juga ditulis nama pengarang, nama percetakan dan kota terbit.

MAKTABAH HADIS

Oleh : Hasani

NIM : 05.2.00.1.05.01.0011

Dosen Pembimbing : Dr. H.Ahmad Luthfi Fathullah, M.A.

1. Kasyfu Adzunun ‘an Asami al-Kutub wa al-Funun

Kitab Kasyfu Adzunun ini, dikarang oleh Al-Maula Mustafa bin Abdullah Al-Qusthanthany Ar-Rumy al-Hanafy (1017 M.-1067 M.) kitab ini dicetak di Beirut, Libanon di percetakan Daar al-Fikr.

Kitab ini berjumlah enam jilid yang pada bab satu dan dua hanya memuat tentang nama-nama kitab beserta penulisnya; pada jilid tiga sampai empat memuat tentang nama-nama kitab tanbahan dari Dr. Ismail Basya dan pada jilid lima dan enam menulis tentang nama-nama pengarang serta ada tambahan ta’liq dari As-Syayyah Ugabizrik Al-Dzuhrany.

2. Al-fihrist

Kitab al-Fihrist di karang oleh Abi al-Faraj Muhammad bin Abi Ya’kub Ishaq al-Ma’ruf bi an-Nadim (W. 380 H.). kitab ini di syarah dan di ta’liq oleh Dr. Yusuf ‘ali thawil dan dicetak oleh Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah di Beirut –Libanon. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1996 M.-1416 H.

Kitab ini mengungkap tentang kitab-kitab termasuk dari arab dan ajam baik balagah arab dan pengarang-pengarang ilmu. Menceritakan tentang para pengarang, cetakan, keturunan, sejarah lahir termasuk lahir dan wafatnya. Kitab ini dalam sistematika penulisannya membagi menjadi beberapa maqalah. Pengarang kitab ini membagi maqalah menjadi sepuluh bagian. Pada bagian awal mengungkap tentang banyak kalam diantaranya kalam Suryani, Paris, Arabi, Rumi dan lain sebagainya. Selain itu, ditulis juga mengungkap kitab-kitab para pengarang dalam bidang-nidang ilmu yang ada.

Pada bagian yang ke dua mengambil kajian pada para ahli nahwu, bahasa beserta nama-nama kitabnya. Bagian ketiga menulis ahli hadis dan sastra, kemudian pada bagian seterusnya pengarang kitab ini menyebutkan nama-nama kitab dan pengarang; misalkan bidang fiqih dan filsafat.

3. Tarikh Al-Adab Al-Araby

Kitab ini dikarang oleh Karel Brokleman yang ditulisnya dalam bahasa Jerman. Kemudian dialih bahasakan oleh Dr. Abdul Halim al-Bukhary, yang dalam bahasa Arab dengan judul Tarikh Al-Adab Al-Araby cetakan Daar al-Ma’arif.

kitab Tarikh Al-Adab Al-Araby ini, mencoba mengungkap sejarah sastra Arab yang pengarang gunakan dalam rangka melakukan penelitian. Kitab ini sangat penting bagi peneliti yang ingin mengungkap sejarah dari segi sejarah penulis sastra. Karena dengan cara ini bias diketahui kapan tulisan Arab itu ditulis dan pada tahun berapa.

4. Subh al-A’sya fi Sina’ah al-Insya

Kitab ini ditulis oleh Ahmad bin Ali al-Qaqasandy (W. 821 H./1418 M.). kitab ini dicetak di Dar al-Fikr. kitab Tarikh Al-Adab Al-Araby ini mengungkap tentang nama-nama kitab yang ditulis secara al-Fabetis (system Qamus), sehingga akan memudahkan para pembacanya untuk menbaca dan mencari berbagai rujukan yang dikehendaki. Pengarang, selain menulis tentang nama kitab, juga ditulis nama pengarang, nama percetakan dan kota terbit.

Tidak ada komentar: